Katalog İstiyorum Bayi Girişi MSDS

REACH konusunda Pulver'in görevi nedir?

AKA(Avrupa Kimyasallar Ajansı) 'nın web sitesinde şöyle denilmektedir: "AB sınırları dışında kurulmuş olan tüzel kişiliklerin REACH'e dayalı bir yükümlülükleri yoktur ve ön-kayıt ve kayıt yaptıramazlar. Ancak AB'ye ihracatı yapılan bir madde / karışım ya da eşyanın AB dışı üreticisi, bir Tek Temsilci atayabilir. Bu Tek temsilci, ithal edilen maddelere ilişkin ön-kayıt dahil REACH yükümlülüklerini yerine getirir. Eğer ithalatçı, maddeyi zaten kaydetmişse yukarıda açıklandığı şekilde bir Tek Temsilci atanmasına gerek yoktur."

PULVER Kimya, Avrupa Birliği REACH konularında Pulver Kimya International GmbH firmasını, müşterilere ve bayilere bilgi akışını sağlamak amacıyla tek temsilci olarak atamıştır. Tek temsilci bilgilendirmesi AB'deki müşterilere yapılmıştır. Pulver Kimya International GmbH tedarikçi zincirinde yerini alacak ve AB'deki müşteriler ile ECHA (European Chemicals Agency) arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. İlgili bildiri mektubu için linki tıklayınız. (Tek Temsilci Pulver Kimya International GmbH). ECHA' da ki sisteme maddelerin ön kayıtları tamamlanmıştır.​

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Listesi = Aday Liste

SVHC(Substances of very high concern): Sağlık ve çevre açısından yüksek önem arz eden maddeler.

Yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) şunlardır:

  • CMR (karsinojen, mutajen ve üreme için toksik) maddeler (Kategori 1 ve 2)
  • REACH Tüzüğü Ek XIII'te verilen kriterlere göre PBT (kalıcı,biyo-birikimli ve toksik) veya vPvB (çok kalıcı, çok biyobirikimli) olan maddeler;
  • Bilimsel kanıtlarla insanlara ya da çevreye, yukarıdaki maddeler gibi, ör. Endokrin parçalayıcılara eş düzeyde ciddi bir etkiye yol açabileceği gösterilmiş, durum bazında tanımlanmış maddeler.

* Avrupa Kimyasallar Ajansı ilk yüksek önem arz eden ürünler(SVHC) listesini , 28 Ekim 2008 tarihinde yayımlamıştır. Bu tarihten itibaren liste değişik zamanlarda güncellenmektedir. Güncel listeye şu adresten ulaşılabilir. http://echa.europa.eu/candidate-list-table​ 

REACH içerisinde bizlerin rolü nedir?

PULVER KİMYA A.Ş. olarak müşterilerimize ve bayilerimize talepleri üzerine SVHC bilgilendirmesi yapılmaktadır. Bildirim talebinin bir örneğini görmek isterseniz, linke tıklayınız.

Kaynak: http://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation